Stránky

středa 16. března 2011

Manifest kulturního teroristy /Cultural Terrorist Manifesto

Následující manifest představuje ideová východiska skupiny lidí kolem britského power electronics projektu Grey Wolves. (http://www.stab.webeden.co.uk/#/grey-wolves/4530999846)
 

Following manifesto represents the ideological basis of the group of people around british power electronics project Grey Wolves. (http://www.stab.webeden.co.uk/#/grey-wolves/4530999846)

Manifest kulturního teroristy

Terorista, který unese letadlo nebo nastraží bombu do nákupního centra
plného lidí se zjevně nestará o to, kdo bude zraněn, pokud to slouží
jeho cíli. Nezajímají ho krvavá těla obětí či případné celoživotní
následky zraněných. Kulturní terorista je stejný. Kulturní terorista,
zabiják budoucnosti, kat morálky. Kulturní terorismus, postoj, názor -
nikoliv žebříček hodnot, které je potřeba dogmaticky následovat.
Kulturní terorismus je oslava moci jedince.

Náš záměr je nakazit mysl veřejnosti, zasýt semena šílenství do
společnosti jako takové. Našimi obětmi jsou všechny věkové kategorie -
každý od kolébky až po hrob. člověk jako takový není schopen únest přiliš mnoho
skutečnosti, a proto dělá kulturní terorista to, že nabízí útok na
realitu. Přilišné odhalení skutečnosti - špíny ukryté za iluzí každodenní
skutečnosti. Žádný předmět není tabu, vše musí být odhaleno. Nikdo není
posvátný. Každý člověk a vše kolem něj, by mělo pocítít hněv kulturního
teroristy.

Předmět kulturního terorismu je zneužít situace a lidí k
vyvolání reakce, nejlépe negativní. Náším záměrem je vydělat peníze na
financování naší války, kterou vedeme proti společnosti. Potřebujeme
peníze na nákup technologií, které se zakousnou do srdce všeho co
je považováno za normální. Jsme rakovinou napadená buňka, které
bolestivě zničí vše co s ní přijde do styku. Pracujeme na zničení
instinktu přizpůsobit se. Abychom zabránili lidskosti jakokliv souznít
se všeobecným zájmem. Zbraní kulturních teroristů může být cokoliv co
jim umožní vnutit své názory ostatním, nebo získat finanční prostředky.

Ať je to film, video, audio kazety, hudba, kopírovací stroje, tištěné
materiály, obrázky - jakékoliv médium je přijatelné, pokud slouží k
dosažení cíle. Nezajímá nás jak moc je materiál násilný, perverzní, degenerovaný
nebo jak moc se opírá o nejnižší lidské pudy, nebo jak
moc daný materiál kazí a poskvrňuje čerstvé mládé mysli, a ještě více
zneklidnňuje ty problémové. Pokud nám to přinese peníze, pak to svým
způsobem naplní náš záměr a my to použijeme.

Věříme, že nic není nemožné, že není žádný Bůh, není žádná morálka, a proto manipulujeme
naším okolím až do krajnosti. Plagiarismus není pouze přijatelný, je
vítaný s otevřenou náručí. Věříme, že by jsi se neměl bát krást od
kohokoliv. Naše cesta, je cestou lži a podvodu. Víme taktéž, že čím
větší je lež, tím je větší šance, že ji lidé uvěří. Skrytá komunikace
slouží nepříteli zločinu, nikoliv politiky. Propracovaná ochranná tržní
opatření mohou být uvalena na letiště, aby tak oddělila rádoby
teroristy od jejich zbraní.

Ale my kulturní teroristé můžeme volně
distribuovat naš duše-drtící zbraně kdekoliv se nám zachce. Kulturní
terorista je současně benevoletní i zlý.
Nech se zmanipulovat pro volání do zbraně.
Cítíme naléhavou potřebu aktivní účasti všech lidí, které
zajímá takováto forma války. Kulturní teorista je účasten každého činu
revoluční sebevraždy při protestu proti podmínkám nelidského světa.
Kulturní terorismus je cizí této společnosti a naše technologie jí
způsobí rány, které se možná nikdy nezacelí.

Zítřek patří nám.

Cultural Terrorist Manifesto

A terrorist who hijacks an airplane or plants a bomb in a crowded shopping centre apparently doesn't care who gets hurt as long as he (sic) achieves his aim. That innocent people are turned into bloody corpses or maimed for life is not his concern. The cultural terrorist is no different. The cultural terrorist, an assassin of the future, an executioner of morality. Cultural terrorism, an attitude, a state of mind - not a set of values to be dogmatically followed. Cultural terrorism is a celebration of the power of the individual.
Our aim is to pollute the minds of the public, to sow the seeds of insanity into society. Our victims are of all ages - everybody from the cradle to the grave. Man cannot bear too much reality and as a result of this the cultural terrorist is in the business of providing a reality attack. An over exposure of reality - the dirt behind the day dream. No subject is taboo, all must be exposed. No one is sacred. Everybody as well as everything should feel the wrath of the cultural terrorist. The object of cultural terrorism is to exploit situations and people in order to cause a reaction, preferably negative. Our aim is to make money in order to finance our war which we wage upon society, The money is required so that we can purchase the technology which will tear into the heart of all that is considered normal. We are the cancerous cell that would painfully destroy all that is in contact with it. We are working to erase the conforming instinct. To prevent humanity from ever acting with a common will.
The cultural terrorist's weapons are anything that enables him to inflict his views upon others or make him money. Be it film, video, audio cassettes, music, photocopiers, printed words, pictures - any media whatsoever is acceptable as long as it achieves the objective. We are little concerned how violent, how perverted, how degenerate, how much our material appeals to the very lowest of emotions, or how much the material twists and pollutes fresh young minds and further warps those already in trouble. If it makes money it will eventually achieve our aim and we will use it. We believe nothing is impossible, there is no god, there is no morality so we manipulate our environment to its fullest extent. Plagiarism is not only acceptable it is welcomed with open arms. We believe that you should not be afraid to steal from anyone. Our way is that of the liar and deceptor. We also know that the bigger the lie the better the chance of people believing it. Under cover communication is enemy crime not politics.
Elaborate safeguards may be placed at airports to separate would-be terrorists from their weapons. But we the cultural terrorists are free to distribute our soul destroying weapons to whom and where we choose. The cultural terrorist is both benevolent and evil. Pull the wool over your own eyes in a call to arms. We feel very strongly that an active role of participation should be taken in this struggle by people already interested in this form of warfare. The cultural terrorist is involved in an act of revolutionary suicide protesting the conditions of an inhuman world. Cultural terrorism is alien to this society and our technology will tear into it to open up wounds that may never again heal. Tomorrow belongs to us.

Žádné komentáře:

Okomentovat